Profil

Dňa 21.7.2010 bola zapísaním do OR SR - Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 66482/B založená spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. s hlavným obchodným zameraním na výkon prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Rok 2010 bol rokom založenia spoločnosti a od roku 2011 nastáva samotný výkon činností súvisiacich s výrobou, distribúciou a dodávkou pitnej vody , resp. činností súvisiacich s odvedením a čistením odpadových vôd. Zásobovanie obyvateľov kvalitnou pitnou vodou a odvod splaškových vôd je našou prvoradou a zodpovednou činnosťou. Na trhu sme novou spoločnosťou , ktorej snahou je zabezpečiť pre každého nášho odberateľa plynulú a bezporuchovú dodávku pitnej vody v potrebnom množstve a zodpovedajúcej kvalite, resp. plynulé odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Výsledky našej práce sa opierajú o dlhoročné skúsenosti spojené s odbornou praxou a spoľahlivosťou v prevádzkovaní vodárenských a kanalizačných zariadení v rámci bývalého podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., resp. Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ( verejné vodovody, verejné kanalizácie, úpravne vody, čistiarne odpadových vôd ... ).

Druhoradou, nie menej dôležitou činnosťou, je zabezpečenie výkonu projektovej, inžinierskej a konzultačnej činnosti v oblasti technického, technologického a energetického zabezpečenia stavieb. Výkon činností je vykonávaný na základe oprávnení vydaných Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch. Jedná sa o výkon činnosti autorizovaných inžinierov v kategórii pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, resp. sa jedná o výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru. Činnosť je zameraná na pomoc investorom, stavebníkom, stavebným, mestským a obecným úradom, resp. ďalším účastníkom stavebnej výroby..

Projekcia