Na stiahnutie

Dokumenty

Domová prečerpávacia stanica odpadových vôd.pdf
Šachta BOCR SVO 1000.pdf
Plastové vodomerné šachty.pdf
Objednávkový list na oválne vodomerné a amatúrne šachty BOCR typ SVO 1000.pdf
Všeobecné zmluvné podmienky dodávky vody a odvádzania odpadovej vody pre verejné siete
Vzorový kladačský plán vodomernej zostavy, osadenie VŠ
Technické podmienky pripojenia 2019
Cenník stavebných prác - platnosť od 17. sept. 2018
Cenník stavebných prác - platnosť od 1.8.2019

Tlačivá

Formulár - Objednávka na zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky, resp. montáž vodomeru_2.pdf
Formulár - Žiadosť o odpočet stočného.pdf
Formulár - Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.pdf
Formulár - Zmena odberateľa.pdf

Technické výkresy

Kanalizačná revízna šachta PVC - AWA.pdf
Vodomerná šachta - betón.pdf
Vodomerná šachta - betón VŠ 1,2x0,9x1,8.pdf
Plastová VODOMERNÁ ŠACHTA VŠ.pdf

Štandardy kvality podľa Vyhlášky ÚRSO č. 276/2012, Z.z.

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2015
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2014
Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018