Novinky

Všetkým spotrebiteľom, pripojeným na siete v správe našej spoločnosti, oznamujeme nasledovné:
Od 1. mája 2022 vstupujú do platnosti aktualizované Všeobecné zmluvné podmienky dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd. Týka sa to spotrebiteľov napojených na verejný vodovod resp. verejnú kanalizáciu, ako aj odberateľov napojených na vodovod resp. kanalizáciu, ktoré nie sú v zmysle ustanovení §3 zákona č. 442/2002 Z. z. verejným vodovodom resp. verejnou kanalizáciou.
K uvedenému kroku sme museli pristúpiť z dôvodu rozsiahlej novelizácie platnej legislatívy (zákona č. 442/2002 Z. z.), ktorá bola schválená na konci roka 2021.
Váž. odberatelia a producenti

Dovoľujeme si Vás informovať, že na rozhraní rokov 2021 a 2022 stanovil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nové ceny vodného a stočného pre väčšinu lokalít v správe našej vodárenskej spoločnosti.
Prehľad zmien pre jednotlivé lokality môžete vidieť v aktualizovanom cenníku.
Spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. vystavuje faktúry za vodné a stočné raz za tri mesiace (štyri fakturačné obdobia za kalendárny rok).
Obdobie 1 - (1.1.-31.3.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 2 - (1.4.-30.6.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 3 - (1.7.-30.9.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.10.-31.12.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Pozn.: Pre odberateľov v lokalite "Golfový areál Senica" a v obci Hrubá Borša vystavujeme faktúry s jednomesačným posunom, čiže fakturačné obdobia pre odberateľov v obci Hrubá Borša a v lokalite "Golfový areál Senica" sú nasledovné:
Obdobie 1 - (1.2.-30.4.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 2 - (1.5.-31.7.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 3 - (1.8.-31.10.) stav na vodomere stanovujeme na základe priemernej spotreby v predchádzajúcom roku (pokiaľ nám odberateľ nenahlási skutočný stav vodomeru).
Obdobie 4 - (1.11.-31.1.) faktúru vystavujeme na základe odpočtu vodomeru.

Faktúry posielame do 15 dňa v mesiaci primárne elektronickou poštou. V prípade dohody posielame faktúry klasickou poštou.