Novinky

Prerušenie dodávky vody v obci Hrubá Borša v lokalite GRATEX

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6.10.2017 chceme pristúpiť k avizovanej montáži centrálnej vodomernej zostavy pre areálový rozvod vody v lokalite Gratex.
Zároveň Vám chceme oznámiť, že v čase montáže (v piatok 6.10.'17 doobeda od ôsmej hodiny) bude prerušená dodávka vody do Vašej lokality.

Fakturácia

Spoločnosť ZDRAVOTECHNIKA, s.r.o. fakturuje stav na určenom meradle kvartálne.
Obdobie 1Q - ( 1.1.2016-31.3.2016) stav na určenom meradle stanovujeme odhadom. ( V prípade ak nám odberateľ nenahlási reálny stav)
Obdobie 2Q - ( 1.4.2016-30.6.2016) stav na určenom meradle stanovujeme odhadom. ( V prípdae ak nám odberateľ nenahlási reálny stav)
Obdobie 3Q - ( 1.7.2016 -30.9.2016) stav na určenom meradle stanovujeme odhadom. ( V prípade ak nám odberateľ nenahlási reálny stav)
Obdobie 4Q -( 1.10.2016-31.12.2016) stav na určenom meradle stanovujeme na základe fyzického odpočtu.

Faktúry posielame do 15 dňa v mesiaci elektronicky alebo poštou.

Vodovodná prípojka

Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka je tá časť z celého systému zásobovania vodou, s ktorou odberatelia a odberateľky
prichádzajú do kontaktu najčastejšie. Či už je to pri jej zriaďovaní pre nový rodinný dom,
počas údržby a opráv, alebo hoci len pri výmene vodomeru. V dnešnej časti sa preto bližšie
pozrieme na to, ako taká vodovodná prípojka vznikne, kto ju vybuduje a čo je nemenej
dôležité, ako sa o ňu a jej súčasti správne starať, aby nám bezproblémovo slúžila dlhé roky.
Chceme nový dom
Každý nový rodinný dom musí mať vyriešené zásobovanie vodou. Bez vyriešenia
zásobovania vodou nie je možné vydať na stavbu stavebné povolenie a následne nový dom
nie je možné právoplatne skolaudovať (čiže úradne schváliť na bývanie). Ako by sme tak
v ňom aj mohli bývať – bez vody? V miestach, kde nie je v dosahu verejný vodovod, je
rozumné zvážiť, či vôbec nový rodinný dom budeme stavať. V ojedinelých prípadoch stavby
nového rodinného domu je možné zabezpečiť zásobovanie vodou zo studne, to však
vzhľadom na neistú kvalitu vody a jej zväčša obmedzené množstvo nie je dlhodobo vhodné
riešenie. Preto, ak sa už chystáme urobiť zväčša celoživotnú investíciu, ktorou výstavba
nového domu určite je, musíme dbať o to, aby sa v blízkosti nášho budúceho stavebného
pozemku nachádzal verejný vodovod.
Nová vodovodná prípojka
Na začiatku cesty k vybudovaniu vodovodnej prípojky je tzv. vodohospodárske
vyjadrenie. O toto vyjadrenie je potrebné požiadať podnik, ktorý prevádzkuje verejný
vodovod, na ktorý sa chceme našou novou prípojkou napojiť. Samotné vyjadrenie je vlastne
úradný dokument, z ktorého sa dozvieme, či zriadenie prípojky pre náš dom bude možné.
Odborníci vodárenského podniku totiž pred napísaním samotného vyjadrenia preskúmajú, či
verejný vodovod v našej lokalite dokáže zabezpečiť pokrytie spotreby vody pre náš nový
dom, tiež preveria, aký tlak vody je v mieste nami uvažovanej prípojky.
Napojenie bude možné. Čo ďalej?
Vo chvíli, keď držíme v rukách vyjadrenie vodárenského podniku, ktoré nám
oznamuje, že zriadenie vodovodnej prípojky pre náš nový dom je možné, je čas na samotnú
realizáciu. Vodovodnú prípojku môžeme realizovať dvoma spôsobmi. Dodávateľsky alebo
svojpomocne. V prvom prípade celú realizáciu prípojky za nás zabezpečí odborná montážna
firma tzv. na kľúč. Zabezpečia takmer všetky práce aj materiál potrebný na vybudovanie
diela. V praxi sa však často stretávame s druhou možnosťou realizácie, a síce, že prípojku si
jej budúci vlastník/čka budujú vo vlastnej réžii.
Budujeme prípojku.
Keďže verejný vodovod, na ktorý sa chceme napojiť, sa nachádza pod terénom, musíme zabezpečiť výkop, aby sme sa dostali k samotnému potrubiu. Aby sme však vedeli, kde môžeme začať kopať a kde naopak kopať nesmieme – keďže pod zemou sú aj iné zariadenia, napr. plynovod, elektrické káble, je potrebné ešte pred začatím akýchkoľvek prác požiadať vodárenský podnik o tzv. vytýčenie sietí, čiže v našom prípade vodovodu. Príslušní pracovníci nám priamo v teréne v mieste budúcej prípojky vyznačia polohu vodovodného potrubia aj jeho približnú hĺbku uloženia. Následne môžeme začať samotný výkop zeminy. Po odkopaní zeminy do hĺbky približne 1,5-1,7m by sme už mali naraziť na samotné potrubie. Pracovníci, ktorí vykonávajú výkop musia byť náležite opatrní, aby pri prácach toto potrubie nepoškodili. Rúru je potrebné odkopať zo všetkých strán v dĺžke asi 0,5m tak, aby vo vzdialenosti cca 0,3m od steny potrubia nebola zemina. Je to preto, aby pracovníci, ktorí budú zriaďovať samotnú prípojku, mali dostatok priestoru na svoju prácu, manipuláciu s náradím a pod. Napriek zvolenej svojpomocnej realizácii však jedinú výnimku v prácach tvorí samotný zásah do verejného potrubia, čiže zhotovenie odbočky pre budúcu prípojku. Tento zásah môžu urobiť výhradne pracovníci vodárenského podniku, pričom táto služba je obvykle zahrnutá v cene za pripojenie sa na verejný vodovod. Bežná vodovodná prípojka sa na verejný vodovod pripája tzv. navŕtavacím pásom. Je to akási kovová objímka s vývodom, ktorá sa pomocou skrutiek prichytí na potrubie. Špeciálnym nástrojom podobným vrtáku sa následne do potrubia urobí diera, cez ktorú bude voda vtekať do prípojky. Na samotný navŕtavací pás sa pripevní potrubie prípojky. Toto potrubie povedie vodu k nášmu novému domu. Ešte predtým sa však prípojka prevedie cez vodomernú šachtu, kde sa osadí vodomer, aby sme vedeli, koľko vody spotrebujeme. A aby sme nezabudli, pred vodomernou šachtou pracovníci vodárenského podniku osadia tzv. uličný uzáver. Ten bude slúžiť na uzatvorenie prítoku vody do nášho domu pre prípad, že by sa na prípojke vyskytla porucha.
Kde býva vodomer? Ako vyzerá vodomerná šachta?
Vodomerná šachta je vlastne akási podzemná miestnosť. Nie je veľmi veľká, len tak akurát stačí pre jedného jej „obyvateľa“. Jej hĺbka je zväčša okolo 1,5m a býva v nej „ubytovaný“ len vodomer s príslušnými armatúrami. Tými armatúrami sú uzávery pred a za vodomerom (aby sa dal vodomer vymeniť bez uzatvárania uličného uzáveru, ale tiež napr. vypúšťací ventil, aby v prípade potreby bolo možné vypustiť vodu z celého domu. Okrem týchto zariadení vo vodomernej šachte nesmie byť nič iné, čiže žiadne zemiaky ani zelenina, na to slúži pivnica . Keď tam nemá byť zelenina, prečo je to ale potom všetko pod zemou? Je tam tma, vlhko... Nuž je to najmä preto, aby voda vo vodovodnej prípojke v zime nezamrzla a v lete sa naopak neprehrievala. Tiež je tým zabezpečená ochrana týchto zariadení aj samotného potrubia pred poškodením.
Ako sa o ňu starať
Vodovodná prípojka, ak je dobre a kvalitne vybudovaná, nevyžaduje veľa starostlivosti. Pri bežnej prevádzke je potrebné dbať o to, aby všetky uzatváracie armatúry vo vodomernej šachte boli prevádzkyschopné. Znamená to, aby bolo možné ich v prípade potreby ľahko uzatvoriť. To dosiahneme ich občasným uzatvorením a otvorením, čím
predídeme zaseknutiu, keďže na tieto uzávery napriek tomu, že sú vyrobené z nekorodujúceho materiálu, negatívne pôsobí okolitá podzemná vlhkosť. Vhodné je ich tiež občas premazať mazacím prostriedkom. Samotný vodomer naproti tomu nevyžaduje žiadnu údržbu, je však potrebné dbať o jeho bezpečnosť, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu. Asi najdôležitejší prvok starostlivosti o vodomernú šachtu, resp. vodovodnú prípojku však nespočíva hlboko pod zemou, ale na rozhraní medzi podzemím a vonkajším svetom. V poklope. Poklop, čiže kryt vstupného otvoru do šachty je to miesto, ktoré spája vonkajšie prostredie so svetom podzemia vodomernej šachty. Je teda potrebné zabezpečiť aby na šachte nebol uvoľnený, nepriliehajúci alebo inak nevyhovujúci poklop. Mohlo by dochádzať k nežiaducemu zatekaniu vody do šachty, vniknutiu znečistenia či živočíchov dovnútra. Kým dno a bočné steny šachty sú chránené pred poveternostnými vplyvmi okolitou zeminou, práve poklop a horná stena šachty bývajú najviac namáhané počasím. V zimnom období, v čase mrazov, dochádza k premŕzaniu poklopu, čo má za následok riziko zníženia teploty vzduchu vo vodomernej šachte natoľko, že môže dôjsť k zamrznutiu vody vo vodovodnej prípojke. To sa však nesmie stať! Vo vodomernej šachte nesmie mrznúť! Došlo by tým k nenávratnému poškodeniu vodomeru a ďalších súčastí prípojky. Preto je dôležité (a to najmä v oblastiach so silnými mrazmi) zabezpečiť hlavne tepelnú izoláciu poklopu šachty, prípadne aj celej hornej steny, pokiaľ hrozí jej premŕzanie. Prípojka a všetky jej zariadenia sa nám potom odvďačia dlhodobým a spoľahlivým fungovaním po celé roky.